Tin tức

Hình ảnh tin tức Tại sao cần phải phân tích chất lượng nước sinh hoạt?

Nước là một trong những nhân tố quan trọng nhất đối với con người hiện nay. Tuy nhiên để thực sự hiểu về chất lượng nước thì lại không nhiều người hiểu rõ. Chất lượng nước liên quan trực tiếp đến sức khoẻ thậm chí là tính mạng con người. Việc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm có thể gây ra các bệnh về đường tiêu hoá, ngộ độc, ung thư…

Hình ảnh tin tức Ảnh hưởng của Kim loại nặng đến sức khỏe con người

Các kim loại nặng như chì, thủy ngân, Cd, thiếc, asen có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Độc tính của các “kim loại nặng” này do quá trình tích tụ trong các mô sinh học hay còn gọi là quá trình tích lũy sinh học. Quá trình tích lũy này xảy ra khi con người sử dụng thức ăn, nước uống có nhiễm các kim loại nặng.

Hình ảnh tin tức Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất

QCVN 03-MT:2015/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất biên soạn, sửa đổi QCVN 03:2008/BTNMT; Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt, ban hành theo Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hình ảnh tin tức Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện

QCVN 22: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hình ảnh tin tức Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm

QCVN 13-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm biên soạn, sửa đổi QCVN 13:2008/BTNMT; Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hình ảnh tin tức Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hóa dầu đối với bụi và các chất vô cơ

QCVN 34:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 42/2010/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hotline tư vấn

 096 768 48 85